ชมรม/สมาคม

J.R.C.C. (JAPANESE RESIDENT CLUB of CHAINGMAI)

แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น日本語へ

คลับไจยูซา เชียงใหม่ Japanese Resident Club Of Chiangmai (J. R. C. C ) 

คลับไจยูซา เชียงใหม่ เป็นสมาคมที่รวมชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ รวมทั้งคนที่พำนักอยู่ในชานเมืองเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาพำนักอยู่ในเชียงใหม่ระยะยาวจึงได้ก่อตั้งกลุ่ม “การรวมตัวของผู้พำนักระยะยาว” ซึ่งในปี 2551 และได้พัฒนามาเป็น “ สมาคมเทยูซะ” อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2555 เปลี่ยนชื่อเป็น คลับไจยูซา เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด มีการประชุมประจำเดือนมาแล้ว 150 ครั้ง 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของสมาชิกแต่ละท่าน เพื่อจะสามารถขอคำปรึกษาได้อย่างสบายใจ เพื่อเป็นแนวทางสู่การร่วมมือการแก้ไขปัญหา ตามหลักการพื้นฐาน One for all, All for one โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล การรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างเพื่อนสมาชิก 

ส่งเสริมให้สมาชิกสร้างความปรองดองกันและช่วยเหลือกันเสมือนคนในครอบครัว และสร้างมิตรภาพกับคนไทยและหน่วยงานต่างๆของคนไทย รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ความร่วมมือกับกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ และองค์กรต่างๆของญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด  

ปัจจุบัน คลับไจยูซา เชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 135 คน สมาชิกประจำ 82 คน สมาชิกสมทบ 5 คน สมาชิกในครอบครัว 48 คน 

INFO

NameJ.R.C.C. (JAPANESE RESIDENT CLUB of CHAINGMAI)
โทร087-021-4652 (2024)
E-mailclub.zaijyusya.cm@gmail.com 

-ชมรม/สมาคม